Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006

logo-PROW.jpg

Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) realizuje cele, priorytety oraz zasady, na podstawie których będą wspierane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w latach 2004-2006. Plan obejmuje działania zaliczane do tzw. II filar Wspólnej Polityki Rolnej, współfinansowane z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie, a także z budżetu krajowego. Opracowany w MRiRW dokument Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 został zatwierdzony 6 września 2004 r. przez Komisję Europejską.
Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich wyznacza dwa cele strategiczne:
1. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich;
2. Poprawa konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej.
W ramach celu pierwszego będą realizowane następujące działania:

  • Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW);
  • Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt;
  • Zalesienie gruntów rolnych;
  • Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej.

Cel drugi będzie realizowany przez następujące działania:

  • Renty strukturalne;
  • Wspieranie gospodarstw niskotowarowych;
  • Grupy producentów rolnych.

Dodatkowo realizowane będą działania:

  • pomoc techniczna;
  • uzupełnienie płatności bezpośrednich.

Całkowita kwota pomocy przewidziana w Planie wynosi 3592,4 mln EUR. Należy zaznaczyć ze część środków finansowych Planu przeznaczono na uzupełnienie płatności bezpośrednich (705,3 mln EUR) oraz na sfinansowanie niektórych działań Programu SAPARD (140,0 mln EUR).