Informacje dotyczące rynków rolnych

Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej

Dane o poziomie cen artykułów rolno-spożywczych zbierane są przez pracowników: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, rynków hurtowych i giełd.
Wyniki badań zamieszczane są w biuletynach informacyjnych ZSRIR przygotowywanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obecnie wydajemy biuletyny o charakterze branżowym dla:

 • rynku drobiu
 • rynku jaj spożywczych
 • rynku jaj ekologicznych
 • rynku mleka
 • rynku roślin oleistych
 • rynku owoców i warzyw świeżych
 • rynku wieprzowiny
 • rynku wołowiny
 • rynku zbóż
 • rynku baraniny
 • rynku kwiatów
 • rynku cukru
 • rynku pasz
 • rynku chmielu
 • rynku tytoniu

Zawierają one informacje o poziomie różnych kategorii cen charakteryzujących branżę.

Komitety Zarządzające

Komitety Zarządzające – zasady funkcjonowania

Podstawę prawną funkcjonowania komitetów Komisji Europejskiej stanowi decyzja Rady nr 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23—26), zmieniona decyzją 2006/512/WE z dnia 17 lipca 2006 r.( Dz.U. L 200 z 22.7.2006, str. 11—13). Celem funkcjonowania komitetów jest wspieranie Komisji Europejskiej w realizacji uprawnień wykonawczych nadanych jej przez Radę.

Na mocy ww. decyzji określono procedury, w ramach których funkcjonują komitety:

 • procedurę doradczą,
 • procedurę zarządzania,
 • procedurę regulacyjną i procedurę regulacyjną z kontrolą.

Kwestie dotyczące realizacji środków Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Rybołówstwa oraz realizacji programów mających szczególny wpływ na budżet rozpatrywane są przez komitety zgodnie z procedurą zarządzania, są to tzw. Komitety Zarządzające Komisji Europejskiej.

Komitet zarządzający złożony jest z przedstawicieli Państw Członkowskich, którym przewodniczy przedstawiciel Komisji Europejskiej. Przewodniczący komitetu zwołuje posiedzenie, ustala porządek obrad oraz zaprasza przedstawicieli Państw Członkowskich. Przewodniczący przedstawia Komitetowi propozycję działań, które należy podjąć. Komitet przedstawia swoją opinię odnośnie propozycji w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego, zależnie od pilności sprawy. W przypadku decyzji, które Rada powinna przyjąć na wniosek Komisji, opinia zostaje podjęta kwalifikowaną większością głosów, zgodnie z art. 205 ust. 2 Traktatu Wspólnot Europejskich, przy czym Przewodniczący komitetu nie bierze udziału w głosowaniu.