Patronaty

Zasady obejmowania patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

1. Patronat honorowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanego dalej „Minister” jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięć bezpośrednio związanych z realizacją zadań w sprawach z zakresu działów administracji rządowej: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo.

2. Patronat honorowy może być przyznany przedsięwzięciom, które mają zasięg, rangę oraz znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie lub regionalne. Zasięg lokalny będzie dopuszczalny w szczególnych przypadkach.

3. W przypadku wydarzeń cyklicznych o patronat honorowy należy występować każdorazowo.

4. Patronat honorowy nie oznacza deklaracji osobistego udziału Ministra oraz wsparcia finansowego lub organizacyjnego. Prośby o wsparcie finansowe zawarte we wniosku o objęcie patronatem honorowym nie będą rozpatrywane.

5. Patronat honorowy nie może być przyznany przedsięwzięciu o charakterze komercyjnym, reklamowym lub lobbystycznym. Patronatem honorowym nie są obejmowane: publikacje, wydawnictwa, statutowa działalność stowarzyszeń, fundacji, związków lub innych organizacji.

6. Decyzja Ministra w sprawie objęcia patronatem honorowym ma charakter uznaniowy.

7. Odmowa przyznania patronatu honorowego nie wymaga uzasadnienia.

8. Objęcie patronatem honorowym nie ma wpływu na kwestie formalne związane z organizacją przedsięwzięcia, w szczególności dotyczące uzyskania niezbędnych zezwoleń od właściwych organów.

9. Przyznanie patronatu honorowego wiąże się z obowiązkiem złożenia przez organizatora sprawozdania z przebiegu przedsięwzięcia wraz z materiałami informacyjno – promocyjnymi, w których został użyty logotyp Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanego dalej „Ministerstwem”.

10. Organizator przedsięwzięcia występuje z wnioskiem o objęcie patronatem honorowym Ministra. Do wniosku należy dołączyć szczegółowy program/regulamin przedsięwzięcia. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszych zasad.

11. Wniosek o objęcie patronatem honorowym powinien być złożony nie później niż dwa miesiące przed planowanym rozpoczęciem działań związanych z przedsięwzięciem. Za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Kancelarii Ministerstwa. Niedotrzymanie tego terminu może stanowić podstawę do odrzucenia wniosku. Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w szczególnych przypadkach.

12. Wniosek należy przesłać pocztą na adres:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Biuro Ministra
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

13. Wniosek może być kierowany przez Biuro Ministra do komórek merytorycznych Ministerstwa związanych z tematyką przedsięwzięcia w celu uzyskania opinii w sprawie zasadności objęcia patronatem honorowym.

14. O decyzji wnioskodawca jest powiadamiany w formie pisemnej.

15. W przypadku objęcia patronatem honorowym przedsięwzięcia organizatorom udostępniany jest logotyp Ministerstwa.

16. W szczególnych przypadkach Minister może unieważnić decyzję o przyznaniu patronatu. O fakcie odebrania patronatu wnioskodawca jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej.

Wzór wniosku o objęcie honorowym patronatem wybranego przedsięwzięcia:

Uwaga! Nowy wzór wniosku o objęcie patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
(22) 623 15 71, (22) 623 23 34.