Informacje MRPiPS

wtorek, 2 stycznia 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców.

Fot. Baner - zatrudnianie codzoziemców

Fot. Baner - zatrudnianie codzoziemców

Od 1 stycznia 2018 r. oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi są rejestrowane tylko w przypadku prac nie-sezonowych. 

Jednocześnie istnieje możliwość ubiegania się o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (do 9 miesięcy w roku kalendarzowym). Nadal sprawy te prowadzą powiatowe urzędy pracy. Szczegóły reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 1543 z póź. zm.). 

Szczegółowe informacje znajdują się pod poniższym adresem:

https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcow--zmiany-od-2018-r/