Cele i zadania do realizacji w MRiRW w latach 2015-2019

czwartek, 10 grudnia 2015 r.

Fot. Logo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Fot. Logo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

OBSZAR I

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Cel 01. Poprawa i stabilizacja warunków ekonomicznych rolnictwa, zachowanie jak największej liczby gospodarstw rodzinnych i zapewnienie im równych warunków konkurencji na Jednolitym Rynku.

Cele szczegółowe:

01.01. Aktywny udział Polski w negocjacjach Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz umowy handlowej USA - UE (TTIP).

01.02. Aktywna polityka państwa na rzecz kształtowania korzystnej dla Polski Wspólnej Polityki Rolnej UE.

Zadania:

01.02.01. Wyrównanie dopłat bezpośrednich.

01.02.02. Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego.

01.02.03. Wspieranie małych i średnich gospodarstw rodzinnych.

01.02.04. Naturalna, zdrowa żywność, gospodarstwa ekologiczne, dobrostan zwierząt.

01.02.05. Popieranie tworzenia gospodarstw przez młodych rolników.

01.02.06. Wspieranie zmian WPR, sprzyjających rozwojowi rynków lokalnych.

01.03. Zapewnienie warunków równej konkurencji na rynkach światowych.

Zadania:

01.03.01. Skuteczna kontrola i nadzór obrotu produktów rolno-spożywczych importowanych do Polski.

01.03.02. Promocja produktów polskiego rolnictwa w UE i na wszystkich kontynentach.

01.03.03. Pomoc organizacjom producentów i przetwórcom w zapewnienia większego udziału polskich artykułów rolno-spożywczych w obrocie międzynarodowym.

01.04. Przegląd WPR w 2016 roku oraz wizja WPR i PS UE po 2020 roku z punktu widzenia Polski.

Zadania:

01.04.01. Bieżący monitoring realizacji WPR oraz przedstawienie wniosków w zakresie zmian.

01.04.02. Przygotowanie propozycji Polski zmian WPR w ramach Przeglądu WPR i PS w 2016 roku.

01.04.03. Wypracowanie wizji WPR i PS UE po 2020 roku.

01.04.04. Aktywny udział w określaniu kształtu WPR i PS UE po 2020 roku.

01.05. Uproszczenie procedur i zapewnienie skutecznych mechanizmów umożliwiających efektywne wykorzystanie środków WPR na lata 2015-2020.

OBSZAR II

KONKURENCYJNOŚĆ ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ ORAZ BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

Cel 02. Zwiększenie konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej.

Cele szczegółowe:

02.01. Zbudowanie konkurencyjnego sektora zrównoważonej produkcji rolnej.

Zadania:

02.01.01. Uznanie przez społeczeństwo istotnej roli zrównoważonej produkcji rolnej w rozwoju obszarów wiejskich.

02.01.02. Realizacja zadań na rzecz uznania znaczenia zrównoważonej produkcji rolnej w strategicznych planach na poszczególnych szczeblach zarządzania kraju, subregionów, oraz wojewódzkich, powiatowych i gminnych samorządów lokalnych.

02.01.03. Określenie i wdrożenie skutecznych instrumentów wsparcia dla budowy konkurencyjnego sektora zrównoważonej produkcji rolnej.

02.01.04. Inicjowanie i wspieranie skutecznych procesów na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

02.01.05. Zwiększenie udziału organizacji producentów rolnych na rynku żywności „ponadstandardowej” przez przejmowanie sfery przygotowania płodów rolnych do sprzedaży, przechowywania, wstępnego ich przetwarzania lub przetwarzania, pakowania i dystrybucji poprzez grupy producenckie, różne formy spółdzielcze, prawne usankcjonowanie roli klastrów gospodarczych.

02.02. Wzrost efektywności ekonomicznej i produktywności gospodarki rolno-żywnościowej.

Zadania:

02.02.01. Wspieranie inwestycji w gospodarstwach rolnych.

02.02.02. Wsparcie dla powstawania i rozwoju grup producentów oraz przejmowania przez nich przetwórstwa.

02.02.03. Wsparcie dla różnicowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, w tym dla upraw na cele przemysłowe.

02.02.04. Stworzenie warunków umożliwiających wykreowanie produktów niszowych i nietypowych o wysokich walorach dietetycznych i smakowych, wytwarzanych w niewielkich ilościach dla określonych grup odbiorców.

02.02.05. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa – scalanie gruntów.

02.02.06. Uruchomienie krajowych instrumentów wsparcia po 2015 roku.

02.02.07. Zwiększenie wsparcia finansowego z budżetu na postęp biologiczny.

02.02.08. Wspieranie rozwoju przetwórstwa spożywczego.

02.02.09. Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów.

02.02.10. Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej.

02.02.11. Wprowadzenie instrumentów zarządzania ryzykiem oraz zmiana ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt w zakresie zwiększenia stopy procentowej składki.

02.03. Zwiększenie dochodowości w rolnictwie oraz wzrost dochodów mieszkańców wsi.

Zadania:

02.03.01. Zwiększenie dopłat do paliwa rolniczego.

02.03.02. Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym ze strony wielkich sieci handlowych i koncernów produkcyjnych.

02.03.03. Wsparcie marketingu i promocji żywności wysokiej jakości oraz uczestnictwa producentów w systemach wytwarzania żywności wysokiej, gwarantowanej jakości, takich jak: produkty regionalne, tradycyjne i lokalne oraz produkty rolnictwa ekologicznego i integrowanej produkcji.

02.03.04. Racjonalna gospodarka zasobami wodnymi na obszarach wiejskich poprzez wspieranie budowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz podstawowych, systemy nawadniania a także zwiększających retencję wodną.

02.03.05. Ujednolicenie pojęcia dochodu gospodarstwa rolnego i wsparcie dla rozwoju standardów określania dochodowości gospodarstw rolnych.

02.03.06. Utrzymanie dotychczasowej formy opodatkowania rolnictwa. Zmniejszenie obciążeń fiskalnych ciążących na mieszkańcach wsi i prowadzących działalność na obszarach wiejskich.

02.04. Poprawa bezpieczeństwa żywności i jej jakości oraz rynkowe ukierunkowanie produkcji.

Zadania:

02.04.01. Wprowadzenie jednolitego zintegrowanego systemu kontroli bezpieczeństwa i jakości żywności na wszystkich etapach produkcji, podległego Prezesowi Rady Ministrów.

02.04.02. Wprowadzenie znakowania produktów określające kraj pochodzenia surowca rolnego.

02.04.03. Wprowadzenie zakazu produkcji i wprowadzania na rynek żywności modyfikowanej genetycznie (GMO) oraz wyraźne oznakowanie produktów na zawartość surowca zawierającego GMO.

02.04.04. Wprowadzenie ograniczeń w zakresie tuczu wielkoprzemysłowego trzody chlewnej, drobiu i bydła.

02.04.05. Wspieranie zachowania pszczelarstwa i rynku miodu.

02.04.06. Wsparcie rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości.

02.04.07. Ograniczenie importu produktów rolnych, wytwarzanych z naruszeniem zasad dobrostanu zwierząt, ochrony środowiska, dobrej praktyki produkcyjnej oraz niezachowujących norm jakościowych.

02.04.08. Racjonalizacja gospodarki nawozowej, w tym dopuszczanie do obrotu nawozów oraz kontrola obrotu nawozami i kontrola ich jakości.

02.04.09. Wspieranie agrochemicznej obsługi rolnictwa, tj. działalności Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej
i okręgowych stacji chemiczno-rolniczych.

02.04.10. Konsekwentna realizacja Krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2013-2017 oraz opracowanie nowego planu po 2017 roku.

02.04.11. Zapewnienie przestrzegania zasad integrowanej ochrony roślin.

02.04.12. Wyeliminowanie choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF).

02.04.13. Wspieranie wdrażania programów zwalczania chorób zwierząt mających  jedynie znaczenie handlowe (choroba Aujeszky’ego, IBR-IPV).

02.05. Wzmocnienie procesów integracji poziomej i pionowej na rynku rolnym.

Zadania:

02.05.01. Upowszechnienie stosowania wieloletnich umów kontraktacyjnych na rynku rolnym.

02.05.02. Wspieranie rozwoju współpracy na rynku organizacji w formie klastra rolnego.

02.05.03. Stworzenie Polskiego Narodowego Holdingu Spożywczego.

02.06. Postęp biologiczny w produkcji rolnej oraz rozwój doświadczalnictwa terenowego.

Zadania:

02.06.01. Wsparcie dla wdrażania do praktyki rolniczej metod oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt, biotechnologii rozrodu i metod żywienia.

02.06.02.Wsparcie dla wytwarzania odpowiedniego materiału nasiennego do uprawy roślin i rolnictwa ekologicznego z wykorzystaniem standardów UE.

02.06.03. Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji w obszarze ochrony własności intelektualnej, w zakresie produkcji żywnościowej, poprzez stworzenie całościowego programu ochrony: patentowej, praw autorskich, znaków towarowych, marek i nazw lokalnych produktów.

02.06.04. Utworzenie Holdingu postępu biologicznego na bazie spółek strategicznych ANR i zakładów rolnych instytutów naukowych.

02.07. Wzmocnienie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na obszarach wiejskich.

Zadania:

02.07.01. Wspieranie działalności innowacyjnej oraz badawczo- rozwojowej na rzecz rozwoju.

02.07.02. Rozwój instytucjonalny obszarów wiejskich.

02.07.03. Rozwój doradztwa specjalistycznego.

02.08. Promocja i marketing artykułów rolnych.

Zadanie:

02.08.01. Promowanie polskiej żywności na europejskich i światowych rynkach zbytu oraz stworzenie warunków instytucjonalnych promocji.

02.08.02. Wsparcie polskich firm inwestujących w promocję polskiej żywności.

02.08.03. Zmiany ustawy o funduszach promocji produktów rolnych wobec ustaleń Nowej polityki promocji UE oraz konsolidacja funduszy promocji.

02.08.04. Zmiana sposobu wykorzystania funduszy promocji, tak aby środki na promocje wspierały w większym stopniu polskich rolników.

02.09. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji produktów tradycyjnych i regionalnych.

Zadania:

02.09.01. Doskonalenie  polityki ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych.

02.09.02. Modyfikowanie systemu rejestracji i ochrony nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych wpisywanych na Listę Produktów Tradycyjnych.

02.09.03. Wsparcie dla tworzenia wspólnych systemów dystrybucji produktów tradycyjnych i regionalnych.

02.10. Wyrównanie szans działalności gospodarstw rolnych na rynku pod kątem jakości produkcji i uzyskiwanych wyników w obliczu zmian klimatu i klęsk żywiołowych.

Zadania:

02.10.01. Ujednolicenie zasad działania Komisji Wojewódzkich szacujących straty.

02.10.02. Usprawnienie systemu pomocy dla gospodarstw dotkniętych klęską żywiołową bądź okolicznościami nadzwyczajnymi uniemożliwiającymi lub utrudniającymi działalność rolniczą.

02.11. Utworzenie i wdrożenie systemu sprzedaży bezpośredniej i produktów lokalnych przez rolników prowadzących małe gospodarstwa rolne.

Zadania:

02.11.01. Modyfikacja ustawy regulującej system wytwarzania i sprzedaży bezpośredniej  i produktów lokalnych.

02.11.02. Wprowadzenie możliwości sprzedaży bezpośredniej wywarzanych w gospodarstwie.

2.12 Wspieranie stabilizacji i rozwoju rynków rolnych.

Zadania:

02.12.01. Niezbędne działania na rynku mięsa wieprzowego.

02.12.02. Niezbędne działania na rynku cukru.

02.12.03. Niezbędne działania na rynku mleka.

02.12.04. Niezbędne działania na rynku zbóż.

02.12.05. Niezbędne działania na rynku owoców i warzyw.

02.12.06. Niezbędne działania na rynku tytoniu.

02.12.07. Niezbędne działania na rynku chmielu.

02.12.08. Niezbędne działania na rynku lnu i konopi.

02.12.09. Zmiana ustawy o ARM i większe wykorzystanie Agencji Rezerw Materiałowych do gromadzenia zapasów produktów rolnych w sytuacjach kryzysowych.

02.13. Unowocześnienie dotychczas stosowanych metod przechowalnictwa i przetwórstwa produktów rolno-spożywczych w celu poprawy jakości żywności.

02.14. Wprowadzenie mechanizmów Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego.

Zadania:

02.14.01. Usprawnienie łączenia badań naukowych i praktyki rolnej.

02.14.02. Promowanie szybszego i szerszego wdrażania innowacji w praktyce rolnej.

02.14.03. Informowanie środowiska naukowego o potrzebach w zakresie badań w odniesieniu do praktyki rolnej.

02.14.04.Wspieranie grup operacyjnych EPI w przetwórstwie, inicjowanie grup operacyjnych w przechowalnictwie granulatów spożywczych.

02.14.05. Rozbudowa systemu informacyjnego „nauka-praktyka rolnicza” poprzez nowoczesne metody pracy doradczej i rozwój współpracy instytucji doradczych z placówkami naukowo-badawczymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi.

OBSZAR III

ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Cel 03. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich – włączenie obszarów wiejskich w obieg gospodarki europejskiej.

Cele szczegółowe:

03.01. Wspomaganie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich poprzez stworzenie efektywnej infrastruktury technicznej i społecznej.

Zadania:

03.01.01. Poprawa infrastruktury drogowej na obszarach wiejskich.

03.01.02. Wspieranie inwestycji w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej oraz komunikacyjnej i energetycznej na poziomie gospodarstw domowych oraz na poziomie gminnym i międzygminnym.

03.01.03. Wspieranie rozwoju infrastruktury technicznej w tym teleinformatycznej, oraz pomoc logistyczną i organizacyjną dla lokalnych i regionalnych przedsięwzięć.

03.01.04. Wspieranie z funduszy krajowych i regionalnych gmin, które nie dysponują wystarczającymi środkami tworzenie, odnawianie i funkcjonowanie instytucji kulturalnych i oświatowych.

03.01.05. Racjonalna gospodarka zasobami wodnymi na obszarach wiejskich poprzez wspieranie budowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz podstawowych, a także zwiększających retencję wodną.

03.02. Zmniejszanie bezrobocia na wsi i wprowadzenie na rynek osób trwale zagrożonych marginalizacją.

Zadania:

03.02.01. Powstanie na obszarach wiejskich firm zdolnych do konkurencji.

03.02.02. Rozwój przedsiębiorczości i pozarolniczych źródeł dochodów na terenach wiejskich.

03.02.03.Wprowadzenie ułatwień na rzecz funkcjonowania na obszarach wiejskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

03.02.04. Stworzenie systemu doradztwa w obszarze przedsiębiorczość i tworzenie miejsc pracy na wsi i obszarach wiejskich.

03.02.05. Stworzenie systemu informacji gospodarczej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich.

03.02.06. Uruchomienie systemu centrów usług doradczych i pracy na poziomie gmin.

03.03. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz zagospodarowanie obszarów wiejskich jako atrakcyjnego miejsca do: życia, zamieszkania, spędzenia wolnego czasu, pracy i rekreacji.

Zadania:

03.03.01. Planowanie strategiczne gmin.

03.03.02. Przygotowanie obszarów wiejskich jako miejsca do inwestycji.

03.03.03. Wspieranie różnorodnych form dodatkowej działalności rolniczej oraz pozarolniczej aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich.

03.03.04. Tworzenie przedsiębiorstw społecznych.

03.03.05. Stworzenie sfer usługowo-produkcyjnych w gminach (np. mini-parków technologicznych i przemysłowych) dla zachęcania podmiotów gospodarczych i osób fizycznych do prowadzenia różnorodnej działalności gospodarczej oraz zwiększenie możliwości poręczenia kredytów dla podmiotów gospodarczych realizujących inwestycje na obszarach wiejskich.

03.03.06. Ochrona środowiska i zachowanie walorów przyrodniczych obszarów wiejskich.

03.03.07. Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).

03.03.08. Wsparcie działań rolnośrodowiskowych.

03.03.09. Zalesianie gruntów rolnych oraz innych niż leśne.

03.03.10. Odnowa wsi oraz zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego.

03.03.11. Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego na obszarach wiejskich.

03.03.12. Wsparcie dla zintegrowanych, na poziomie lokalnym, programów rozwoju i działań na terenach górskich.

03.03.13. Uporządkowanie rozwoju przestrzennego wsi.

03.03.14. Rozwój funkcji turystycznych na obszarach wiejskich.

03.03.15. Uruchomienie ogólnonarodowego programu wspierającego procesu ożywienia małych miast.

03.03.16. Zachowanie polskiej ziemi dla polskich rolników.

03.03.17. Wsparcie dla obszarów rolnych i leśnych w ramach Natura 2000.

03.04. Aktywizacja mieszkańców na obszarach wiejskich w małych lokalnych środowiskach na obszarach gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i małych miasteczkach.

Zadania:

03.04.01. Poprawa funkcjonowania samorządności lokalnej. Praktyczne wdrażanie Modelu Współpracy jednostek samorządu terytorialnego z partnerami społecznymi, gospodarczymi i publicznymi na danym terenie.

03.04.02. Wspieranie działań na rzecz wzmocnienie podejścia LEADER poprzez wdrożenie Rozwoju Kierowanego przez Lokalną Społeczność (RLKS), oraz możliwość rozszerzenia wspierania aktywności na obszarach wiejskich z polityki spójności poprzez zastosowanie wielofunduszowości.

03.04.03. Plany Odnowy Miejscowości jako narzędzia aktywności i rozwoju „Małych Lokalnych Ojczyzn”.

03.04.04. Rozwój możliwości finansowania aktywności w ramach Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego z budżetu gminy z przeznaczeniem na aktywizację i poprawę warunków życia mieszkańców.

03.04.05. Poszukiwanie, wspieranie i wdrażanie innowacyjnych sposobów aktywizowania mieszkańców.

03.04.06. Aktywizacja mieszkańców poprzez wspieranie finansowania zadań w ramach inicjatyw lokalnych.

03.04.07. Program ożywienia małych miast i odtworzenia lokalnych rynków.

03.05. Rozwój zasobów biopaliw i technologii ich przerobu, innowacyjnych form pozyskiwania energii.

Zadania:

03.05.01. Odnowienie programu promocji biopaliw i innych paliw odnawialnych.

03.05.02. Wsparcie dla produkcji roślin stanowiących potencjalne surowce do produkcji biopaliw oraz dla inwestycji w gospodarstwach rolnych w zakresie do produkcji, obrotu i wykorzystania biopaliw.

03.05.03. Wsparcie dla wdrożenia i produkcji urządzeń dla pozyskiwania i dystrybucji biopaliw.

03.05.04. Możliwości produkcji biopaliw drugiej generacji.

03.05.05. Wsparcie budowy prosumenckich instalacji energetycznych w gospodarstwach rolnych oraz organizacji spółdzielni energetycznych.

03.06. Rozwój zasobów i technologii wykorzystujących inne odnawialne źródła energii (OZE) na terenach wiejskich.

Zadania:

03.06.01. Rozwój zasobów i potencjału technicznego na rzecz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

03.06.02.Wsparcie dla wytwarzania paliw i energii z odnawialnych źródeł energii (OZE).

03.06.03. Wsparcie dla wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie rolniczym i na terenach chronionych.

03.06.04. Promowanie i tworzenie mikroinstalacji do wykorzystania OZE, szczególnie biogazowni rolniczych.

OBSZAR IV

POLITYKA SPOŁECZNA

Cel 04. Aktywna polityka społeczna wobec wsi i rolnictwa.

Cele szczegółowe:

04.01. Wsparcie dla budowy infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich.

Zadania:

04.01.01. Wsparcie inwestycji infrastrukturalnych z zakresu oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej, sportu i rekreacji oraz dla osób niepełnosprawnych w skali lokalnej.

04.01.02. Włączenie organizacji pozarządowych oraz samorządowych w system realizacji zadań z zakresu opieki społecznej.

04.01.03. Poprawa dostępu do informacji i poradnictwa obywatelskiego oraz zawodowego dla młodzieży i bezrobotnych, rozwój mediów lokalnych.

04.01.04. Wspieranie budowy lokali socjalnych oraz ośrodków dla grup chronionych ludności wiejskiej.

04.01.05. Wsparcie dla inwestycji w zakresie budowy, modernizacji obiektów sportu wiejskiego i rekreacji na terenach wiejskich. Wprowadzenie systemu stypendiów dla sportowców na wsi.

04.01.06. Wsparcie działań na rzecz rozwoju życia kulturalnego wsi, w tym rozwoju kultury ludowej i różnorodności kulturowej.

04.02. Zapewnienie odpowiedniego dostępu mieszkańców wsi do świadczeń opieki zdrowotnej.

Zadania:

04.02.01. Wprowadzenie kompleksowego systemu objęcia profilaktyką zdrowotną rolników i ich rodzin.

04.02.02. Rozszerzenie i usprawnienie systemu podstawowej opieki medycznej na terenach wiejskich.

04.02.03. Wsparcie promocji bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.

04.02.04. Zwiększenie dostępu rolników i ich rodzin do świadczeń specjalistycznych, szpitali, sanatoriów i ośrodków rehabilitacji zdrowotnej.

04.02.05. Przygotowanie i wdrożenie programów wyżywienia grup chronionych w systemie bonów żywnościowych i dożywiania dzieci w szkołach wiejskich.

04.03. Uaktywnienie systemu opieki społecznej na obszarach wiejskich i powiązanie jej z przeciwdziałaniem tworzeniu stref ubóstwa oraz marginalizacji.

Zadania:

04.03.01. Ocena skuteczności funkcjonowania programów zmniejszających ubóstwo, marginalizację i wykluczenie społeczne na terenach wiejskich.

04.03.02. Wprowadzenie rozwiązań usprawniających udzielanie pomocy społecznej na terenach wiejskich i podnoszących efektywność pomocy społecznej.

04.03.03.  Wdrażanie instrumentów szczegółowej polityki socjalnej na terenach wiejskich.

04.03.04. Wdrażanie programów pomocowych na rzecz osób trwale wykluczonych i zagrożonych marginalizacją w szczególności na byłych obszarach po państwowych gospodarstwach rolnych.

04.03.05. Wsparcie dla rodzin wielodzietnych oraz dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych i ubogich, emerytów i rencistów, a także osób niepełnosprawnych i upośledzonych.

04.03.06. Wdrażanie programów rehabilitacji grup społecznych wykluczonych i zmarginalizowanych społecznie.

04.03.07. Tworzenie warunków do uruchomienia specjalnych form aktywności zawodowej osób o różnym stopniu niepełnosprawności.

04.03.08. Trwałe przeciwdziałanie powstawaniu ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.

04.04. Poprawa zabezpieczenia emerytalnego rolników i ich rodzin oraz doskonalenie systemu ubezpieczeń społecznych rolników.

04.05.Wspieranie rozwiązań prawnych, finansowych, organizacyjnych, instytucjonalnych na rzecz tworzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej.

04.06. Program wsparcia dla obszarów po byłych PGR.

OBSZAR V

INSTYTUCJE, ADMINISTRACJA, PROGRAMOWANIE I FINANSOWANIE

Cel 05. Sprawne i efektywne funkcjonowanie administracji publicznej, instytucji i organizacji działających na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich, racjonalne programowanie i zapewnienie finansowania.

Cele szczegółowe:

05.01. Zapewnienie sprawnej administracji publicznej działającej na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich oraz optymalizacja kosztów jej funkcjonowania.

Zadania:

05.01.01. Analiza i ocena funkcjonowania administracji działającej na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich.

05.01.02. Likwidacja patologii w administracji i działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

05.01.03. Rozszerzenie funkcji koordynacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przetwórstwo spożywcze i łańcuch żywnościowy.

05.02. Wsparcie dla sfery instytucjonalnej rynku rolno-spożywczego.

Zadania:

05.02.01. Wsparcie dla rozwoju rynków hurtowych i systemów logistycznych dla surowców i produktów rolnych.

05.02.02. Wsparcie dla organizacji grup producenckich.

05.02.03. Wdrożenie systemu informacyjnego o zasobach, cenach i rozwoju rynku surowców i produktów rolnych w skali kraju i regionów dostępnego dla wszystkich uczestników rynku rolnego.

05.02.04. Rozwój spółdzielczości rolników na wsi.

05.03. Rozwój instytucji samorządowych i rolniczych działających na rzecz wsi.

Zadania:

05.03.01.  Wspieranie działalności Izb Rolniczych.

05.03.02. Wspieranie uczestnictwa polskich organizacji rolniczych reprezentujących interesy rolników indywidualnych na forum ponadnarodowych organizacji i organów UE.

05.03.03.  Rozwój infrastruktury współpracy na wsi.

05.04. Wspieranie rozwoju instytucji finansowych działających na rzecz rolnictwa i wsi, w szczególności banków spółdzielczych i spółdzielczych kas oszczędnościowych.

05.05. Wsparcie dla systemu ubezpieczeń gospodarczych w rolnictwie.

Zadania:

05.05.01. Stworzenie sieci Samorządowych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych przy współudziale samorządów powiatowych i gminnych zrzeszonych w utworzonej Krajowej Izbie Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych i obejmujących w swoim zakresie: dopłaty do ubezpieczeń w rolnictwie oraz szkody o charakterze katastroficznym.

05.05.02. Realizacja programu pomocy państwa dla polskich producentów rolnych – dopłaty z tytułu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarczych.

05.06. Konsolidacja systemu urzędowej kontroli produktów żywnościowych.

Zadania:

05.06.01. Opracowanie i zapewnienie wdrożenia sprawnego i skutecznego systemu kontroli oraz bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym.

05.06.02. Konsolidacja systemu urzędowej kontroli produktów żywnościowych poprzez utworzenie jednolitego Urzędu Zdrowia Publicznego podległego Prezesowi Rady Ministrów.

05.06.03. Wsparcie dla budowy systemu zbioru i zagospodarowania odpadów wysokiego ryzyka z produkcji zwierzęcej oraz systemu kontroli obrotu produktami przemysłu utylizacyjnego.

05.06.04. Usprawnienie systemu nadzoru i kontroli dla produktów regionalnych i lokalnych.

05.06.05.Wsparcie systemu ochrony zdrowia roślin i nasiennictwa.

05.07. Ocena funkcjonowania agencji płatniczych w Polsce i powołanie Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich.

05.08. Usprawnienie systemu programowania polityki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

Zadania:

05.08.01. Stworzenie instytucjonalnego systemu wspierania rozwoju obszarów wiejskich.

05.08.02. Maksymalizacja realizacji celów polityki rolnej poprzez wykorzystanie pozarolniczych instrumentów pomocy krajowej, funduszy strukturalnych UE oraz innych instrumentów pomocowych.

05.09. Stabilne finansowanie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Zadania:

05.09.01. Przygotowanie i uchwalenie wieloletniej ustawy rolnej, określającej finansowanie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich do 2020 roku.

05.09.02. Zapewnienie środków na aktywną politykę społeczną.

05.09.03. Zapewnienie kapitału inwestycyjnego w rolnictwie przeznaczonego na wdrażanie innowacji technicznych z uwzględnieniem ryzyka wdrożenia innowacji.

05.09.04. Utworzenie Funduszu Stabilizacji Dochodów Rolniczych z wykorzystaniem środków budżetowych i UE w ramach działania zarządzania ryzykiem.

05.10. Programowanie rozwoju i opracowanie Paktu dla Obszarów Wiejskich.

Zadania:

05.10.01. Opracowanie raportu zgodnie z art. 35b ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

05.10.02. Ocena dokumentów programowych UE i Rządu Polskiego dotyczących realizacji polityki rozwoju w Polsce.

05.10.03. Opracowanie Paktu dla Obszarów Wiejskich.

05.10.04. Przygotowanie propozycji zmian dokumentów strategicznych UE i Rządu Polskiego.

05.10.05. Programowanie rozwoju gmin i regionów –Nowa jakość samorządu i samorządności.

05.10.06. Opracowanie wizji polskiej wsi do roku 2030.

OBSZAR VI

EDUKACJA I WIEDZA NA OBSZARACH WIEJSKICH

Cel 06. Stworzenie warunków dla rozwoju edukacji na obszarach wiejskich oraz ciągłego upowszechniania wiedzy wśród jej mieszkańców.

Cele szczegółowe:

06.01. Wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich.

Zadania:

06.01.01. Wdrożenie Narodowego Programu Edukacji Młodzieży Wiejskiej oraz systemu ciągłego dokształcania mieszkańców obszarów wiejskich, w tym tworzenia warunków do zdobycia wykształcenia średniego w systemie szkolnictwa dla dorosłych.

06.01.02. Rozwój i modernizacja infrastruktury placówek oświatowych na terenach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności pracowni komputerowych i Internetu.

06.01.03. Wsparcie metodyczne i finansowe dla rozwoju zawodowego nauczycieli z terenów wiejskich, szczególnie nauczycieli szkół rolniczych w ramach Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej.

06.01.04. Utworzenie jednolitego i efektywnego programu stypendialnego dla młodzieży szkół średnich i rolniczych z terenów wiejskich.

06.01.05. Wprowadzenie programów pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla dzieci i młodzieży w sytuacjach patologicznych i kryzysowych.

06.01.06. Wdrażanie techniki e-learningu oraz innych nowoczesnych technik nauki i przekazu wiedzy w edukacji oraz doskonaleniu zawodowym rolników i upowszechnianiu wiedzy w ramach kształcenia na odległość.

06.01.07. Wspieranie wszelkich inicjatyw i programów w zakresie kształcenia ustawicznego skierowanych do mieszkańców wsi i obszarów wiejskich.

06.01.08. Utrzymanie małych szkol wiejskich.

06.01.09. Powszechny i bezpłatny dostęp do edukacji przedszkolnej.

06.01.10. Aktywizacja świetlic wiejskich i zwiększenie dostępu do zajęć pozalekcyjnych.

06.01.11. Dofinansowanie nauki języków obcych i podstaw informatyki w szkołach podstawowych na obszarach wiejskich.

06.01.12. Wspieranie działań samorządów lokalnych w tworzeniu warunków dla powszechnego dostępu dzieci wiejskich do edukacji przedszkolnej.

06.01.13. Wspieranie partnerstwa samorządów raz lokalnych społeczności w prowadzeniu małych szkół wiejskich.

06.01.14. Program Cyfryzacji Szkol Wiejskich.

06.02. Zwiększenie dostępności edukacji i wiedzy na poziomie średnim i wyższym dla mieszkańców obszarów wiejskich.

Zadania:

06.02.01. Stworzenie warunków sprzyjających tworzeniu nowych uczelni, konsolidacji istniejących oraz organizacji filii zamiejscowych uczelni wyższych, niezależnie od ich statusu prawnego.

06.02.02. Wsparcie dla inicjatyw umożliwiających kształcenie „na odległość” – kursy e-learningowe i kształcenie z wykorzystaniem technik multimedialnych.

06.02.03. Utworzenie preferencyjnego programu stypendialnego i kredytowego dla studentów z terenów wiejskich oraz młodzieży studiującej na szkołach wyższych na obszarach wiejskich.

06.03. Zwiększenie efektywności funkcjonowania i dostępności doradztwa rolniczego w systemie wiedzy rolniczej.

Zadania:

06.03.01. Wprowadzenie systemu doradztwa rolniczego, innowacyjne rozwiązania na rzecz zmiany statusu doradcy rolniczego i kompetencji instytucji doradczych.

06.03.02. Zmiana systemu organizacji i finansowania doradztwa rolniczego, przejecie doradztwa przez MRiRW.

06.03.03. Wdrożenie systemu akredytacji i standardów usług doradczych świadczonych przez podmioty i instytucje oraz systemu doskonalenia zawodowego doradców.

06.03.04. Weryfikacja zasad urynkowienia usług doradczych w powiązaniu z systemem certyfikacji doradców i akredytacji jednostek świadczących usługi doradcze oraz zwiększenie dostępności tych usług dla rolników.

06.03.05. Rozbudowa systemu informacyjnego „nauka – praktyka rolnicza” poprzez nowoczesne metody pracy doradczej i rozwój współpracy instytucji doradczych z placówkami naukowo-badawczym .

06.04. Zwiększenie efektywności funkcjonowania instytutów badawczych z obszaru rolnictwa.

Zadania:

06.04.01. Zwiększenie efektywności funkcjonowania instytutów badawczych działających w obszarze rolnictwa oraz zapewnienie spójności polityki naukowo-technicznej dla wsi i rolnictwa z polityką rolną.

06.04.02. Integracja i konsolidacja instytutów badawczych oraz wdrożenie rozwiązań organizacyjnych zmniejszających koszty ich funkcjonowania w obszarze rolnictwa i wsi.

06.04.03. Opracowanie mechanizmów integracji działalność instytutów badawczych z działalnością uczelni rolniczych i jednostek naukowych PAN w oparciu o wieloletnie strategiczne programy rozwojowe opracowane przez resort i finansowane ze środków budżetowych działu nauka.

06.05. Stworzenie systemu wdrażania wiedzy rolniczej oraz doskonalenia zawodowego i praktycznego w oparciu o szkoły rolnicze.

Zadania:

06.05.01. Usprawnienie systemu nadzoru szkół rolniczych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz stworzenie warunków finansowania ich rozwoju i wdrażania standardów kwalifikacji zawodowych nauczycieli wszystkich szkół rolniczych.

06.05.02. Wsparcie dla rozwoju Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej poprzez uruchomienie stałych mechanizmów finansowania budżetowego i ze środków unijnych na rozwój kapitału ludzkiego oraz opracowania systemu doskonalenia zawodowego i metodycznego dla nauczycieli szkół rolniczych.

06.06. Wprowadzenie mechanizmów Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego.

Zadania:

06.06.01. Lepsze łączenie badań i praktyki rolnej.

06.06.02. Promowanie szybszego i szerszego wdrażania innowacji w praktyce rolnej.

06.06.03. Informowanie środowiska naukowego o potrzebach w zakresie badań w odniesieniu do praktyki rolnej.