Produkt polski

Przepisy ustawy z dnia 4 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2016r. poz. 2007)  wprowadziły nowe regulacje dotyczące dobrowolnego znakowania środków spożywczych informacją „Produkt polski”  wraz z określeniem wzoru znaku. Regulacje te dają  możliwość producentom podawania w oznakowaniu środków spożywczych informacji dotyczących krajowego pochodzenia wytwarzanego produktu w odniesieniu nie tylko do miejsca wyprodukowania, ale również w odniesieniu do użytych składników. Wprowadzenie jednoznacznych kryteriów umożliwiających podawanie na zasadach dobrowolności informacji „Produkt polski” umożliwi konsumentom wyszukiwanie produktów wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców.