Reforma WPR z 2013 roku

Wspólna polityka rolna jest historycznie pierwszą spośród wspólnych polityk społeczno-ekonomicznych Unii Europejskiej. Na przestrzeni kilku dziesięcioleci polityka ta podlegała wielu zmianom. Od momentu uzyskania członkostwa w UE, Polska współdecyduje o zmianach WPR, czego wyrazem był udział w kolejnych modyfikacjach tej polityki (reformy poszczególnych rynków rolnych: cukru w 2006 r., owoców i warzyw oraz wina w 2007 r., przegląd WPR (Health-Check) w latach 2007-2008).

Prace na forum UE nad reformą WPR na lata 2014-2020 rozpoczęły się w dniu 18 listopada 2010 roku z chwilą opublikowania przez Komisję Europejską komunikatu „Wspólna Polityka Rolna – w stronę 2020 roku: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi” (Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 251,73 kB) ).
W następstwie dyskusji w Radzie oraz po przeprowadzonych konsultacjach publicznych, Komisja przygotowała projekty siedmiu rozporządzeń, które dotyczyły funkcjonowania wspólnej polityki rolnej do 2020 roku, m.in. w zakresie płatności bezpośrednich, rozwoju obszarów wiejskich, wspólnej organizacji rynków rolnych oraz finansowania, monitorowania i kontroli WPR. Publikacja tych projektów nastąpiła 12 października 2011 roku, w trakcie polskiego przewodnictwa w Radzie UE. Polska prezydencja przeprowadziła analizę techniczną propozycji Komisji, aby umożliwić kolejnym państwom, które przewodniczyły pracom Rady UE wypracowanie wspólnego stanowiska. Ostatnim etapem procesu były negocjacje pomiędzy Radą UE i Parlamentem Europejskim, które trwały od kwietnia do września 2013 roku (obie instytucje miały równorzędny głos w decyzji o ostatecznym kształcie rozporządzeń).

Podstawy prawne regulujące WPR na lata 2014-2020 zostały zaakceptowane przez ministrów rolnictwa UE w dniu 16 grudnia 2013 roku, co zakończyło proces decyzyjny w zakresie propozycji legislacyjnych z października 2011 roku. Teksty przyjętych rozporządzeń zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej numer L 347 z 20 grudnia 2013 roku (rozporządzenia numer od 1305/2013 do 1308/2013).